Ministerstwo rolnictwa przedstawiło harmonogram dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w 2018 roku. Rolnicy, którzy zdecydują się na trwałe przekazanie małego gospodarstwa innym rolnikom, mogą skorzystać z unijnego dofinansowania. Dowiedz się, kto ma szansę uzyskać finansowe wsparcie, według jakich kryteriów ocenia się wnioski i do kiedy trwa ich nabór.Dla kogo dofinansowanie?

Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa, jak sama nazwa wskazuje, są przeznaczone wyłącznie dla rolników uczestniczących w systemie dla małych gospodarstw. Nabór wniosków zaplanowano na wrzesień. Otrzymanie środków z PROW wymaga zaprzestania prowadzenia gospodarstwa na minimum 5 lat i bycia wyłączonym z KRUS. Nie można być też ubezpieczonym w KRUS, także jako domownik rolnika. Z unijnego dofinansowania skorzystają zatem osoby, które postanowią zmienić branżę, założyć firmę albo przejść na emeryturę rolniczą. Tego rodzaju wsparcie pozostaje również w zasięgu ubezpieczonych w ZUS posiadaczy małych gospodarstw rolnych, jeśli zostali oni wpisani do  ewidencji producentów. Dotacja w ramach PROW ma formę jednorazowej płatności. Co istotne, osoba przejmująca grunty musi zobowiązać się do prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie (utworzonym w wyniku powiększenia) przez okres co najmniej 5 lat.

Trwałe przekazanie

Osoby planujące złożyć wniosek w trakcie wrześniowego naboru powinny spełniać warunek trwałego przekazania gospodarstwa rolnego. Wymóg ten zrealizuje kryteria wymienione w opisie dofinansowania, jeśli zostaną przekazane wszystkie grunty rolne oraz zwierzęta gospodarskie objęte systemem dla małych gospodarstw oraz wchodzące w skład gospodarstwa aplikującego rolnika. Wnioskodawcę zobowiązuje się do przekazania gruntów rolnych, których jest jedynym właścicielem, a również współwłaścicielem z małżonkiem albo z innymi osobami. Przekazanie gospodarstwa może nastąpić jedynie w sposób trwały: na podstawie umowy sprzedaży lub darowizny. Wspomniana umowa musi być zawarta w formie aktu notarialnego.

Grunty na własny użytek

Rolnik może pozostawić sobie do użytkowania wyłącznie grunty rolne o powierzchni do 0,5 ha. Warto pamiętać, że działalność rolnicza prowadzona na tych gruntach ma służyć jedynie zaspokajaniu potrzeb własnych i osób żyjących wspólnie w jednym gospodarstwie domowym.

Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa – jak obliczyć wysokość dofinansowania?

Wysokość pomocy z PROW oblicza się jako iloczyn 120% rocznej stawki płatności dla małych gospodarstw przyznanych w roku, gdy rolnik przystąpił do systemu dla małych gospodarstw oraz liczby lat kalendarzowych obejmujących okres od roku, w którym rolnik trwale przekazał gospodarstwo rolne, do 31 grudnia 2020 r. Wsparcie wypłaca się jednorazowo.

Kryteria, według których weryfikuje się wnioski

Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa przyznawane są według kolejności ustalonej na podstawie liczby uzyskanych punktów. Podczas rozpatrywania wniosków bierze się pod uwagę:

  • Powierzchnię przekazywanego gospodarstwa. Im większe gospodarstwo, tym więcej punktów (odpowiednio: do 3 ha – 1 pkt, 3 do 6 ha – 3 pkt., powyżej 6 ha – 5 pkt.);
  • Powierzchnię gospodarstwa rolnego rolnika przejmującego gospodarstwo od wnioskodawcy. Preferowane są przy tym gospodarstwa mniejsze (do 5 ha – 3 pkt., 5 do 10 ha 2 pkt., powyżej 10 ha – 1 pkt);
  • Informację, czy gospodarstwo przekazuje się osobie fizycznej, która w dniu złożenia wniosku ma nie więcej niż 40 lat i jest ubezpieczenia jako rolnik na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników. Za spełnienie tego kryterium wnioskodawca otrzymuje 3 pkt.Jakie warunki uprawniają do uzyskania wsparcia finansowego?

Minimalna liczba punktów uprawniająca od uzyskania pomocy w ramach wrześniowego naboru wniosków to 3. Innym warunkiem koniecznym do przyznania finansowego wsparcia z PROW jest to, by powierzchnia gospodarstwa utworzonego przez przejmującego, po przejęciu gruntów rolnych od wnioskodawcy, równała się co najmniej średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Polsce. W województwach, w których średnia powierzchnia okazuje się większa niż średnia powierzchnia gospodarstwa w kraju, utworzone gospodarstwo powinno osiągnąć przynajmniej powierzchnię średniej wojewódzkiej.

Ważne terminy

Wniosek o przyznanie pomocy trzeba złożyć osobiście albo przez upoważnioną osobę w Biurze Powiatowym ARiMR, właściwym ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Swoją aplikację można także wysłać listem poleconym, nadanym w palcówce Poczty Polskiej. Wniosek o płatność w ramach poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”, objętego PROW 2014-2020, należy złożyć w terminie 90 dni od doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. W tym okresie musi nastąpić też przekazanie gospodarstwa przejmującemu i zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej. W dniu złożenia wniosku o płatność rolnik jest zobligowany do wyrejestrowania się z ubezpieczenia w KRUS. Wypłata następuje w terminie 90 dni od dostarczenia kompletu niezbędnych dokumentów.

Wrześniowy nabór wniosków o przyznanie pomocy oraz o płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa daje szansę na uzyskanie finansowego wsparcia. Konieczne okazuje się spełnienie szeregu wymagań, lecz w ramach poddziałania PROW można zyskać przydatne środki, szczególnie w obliczu zbliżającej się emerytury rolniczej.

Mamy nową odmianę jabłoni

Naukowcy ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wyhodowali nową odmianę jabłoni. Otrzymała ona nazwę „Chopin” i jest odporna na parch, czyli chorobę...

Wspólna promocja polskich nasion rolniczych i ogrodniczych

„Polskie nasiona” to nazwa nowego konsorcjum, którego celem jest promocja odmian roślin rolniczych i ogrodniczych w kraju oraz na rynkach zagranicznych. Inicjatywa...

Premie dla młodych rolników – bezzwrotna pomoc gotówkowa

Będąc młodym człowiekiem, który dopiero rozpoczyna przygodę z własnym biznesem, ciężko jest zrobić cokolwiek bez kapitału. Z drugiej strony, jak zdobyć...

Rolnik musi być też sprawnym księgowym

Prowadzenie gospodarstwa rolnego to nie tylko zajmowanie się hodowlą i uprawami, lecz także zarządzanie finansami. Gospodarze muszą wiedzieć, jak zaplanować...

Specjalna tkanina przyspieszy wzrost roślin

Polscy naukowcy opracowali tkaninę, która zawiera w sobie składniki biopolimerowe i dzięki temu znacząco przyspiesza wzrost roślin. Co ciekawe ulega także...

Ubezpieczenia gospodarstw rolnych czy warto

Wraz z rozpoczęciem nowego roku rolnicy muszą pamiętać o zawarciu nowych umów ubezpieczeniowych. Niektóre z nich są obowiązkowe, a za brak ważnych ubezpieczeń grożą...