Zgodnie z deklaracją Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi rolnicy, po oszacowaniu strat w uprawach przez komisje powołane przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód, mogą ubiegać się o pomoc. Poznaj formy wsparcia dla producentów rolnych w ramach programu Susza 2018.Jak ubiegać się o pomoc – susza 2018

Kiedy rolnika dosięga klęska żywiołowa, może on zwrócić się z prośbą o pomoc w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Prośba ta musi zostać sformułowana jako wniosek w odniesieniu do Poddziałania 5.1: Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof. Szczegóły dotyczące warunków i trybu składania wniosków o udzielenie pomocy można znaleźć w Ogłoszeniu Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o naborze wniosków.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa określa obszary objęte ochroną. Jeśli więc dane gospodarstwo rolne znajduje się na terenie takiego obszaru, rolnik ma podstawy do tego, by ubiegać się o pomoc.

Nawet jeśli warunki pogodowe w danym roku zamiast pomagać w uprawie niszczą ją, nie jest to powód do załamywania rąk. Nie wszystko stracone. Trzeba tylko zdawać sobie sprawę z tego, że są miejsca, w których można szukać pomocy i że istnieje realna szansa na jej uzyskanie.

Kredyt preferencyjny na wznowienie produkcji rolnej

Z powodu następstw suszy 2018 banki współpracujące z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udzielają kredytów o wysokości nie większej niż kwota oszacowanych strat. Środki uzyskane w związku z takim zobowiązaniem można przeznaczyć na zakup kwalifikowanego materiału siewnego, nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, paliwa na cele rolnicze oraz inwentarza żywego. Kredytobiorca jest wówczas zobowiązany udokumentować 50% poniesionych wydatków. W 2018 kredyty są udzielane z oprocentowaniem (płaconym przez producenta rolnego) w wysokości do 0,5% w skali roku.

Poręczenia i gwarancje

Kolejna forma pomocy, o jaką może ubiegać się rolnik poszkodowany w wyniku suszy 2018, to poręczenia i gwarancje spłaty kredytów bankowych udzielonych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych albo w działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach, gdzie powstały straty w związku z suszą.Pomoc w opłacaniu składek na ubezpieczenie

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, na indywidualny wniosek rolnika, udziela pomocy w opłaceniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne, a także w regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odroczenia terminu płatności składek. Należność rozkłada się na dogodne raty, jak również następuje umorzenie w całości lub w części bieżących składek.

Odroczenie płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa może odroczyć i rozłożyć na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Przyznaje też ulgi w opłatach czynszu i dokonuje umorzenia raty płatności czynszu z tytułu umów dzierżawy, na indywidualny wniosek producenta rolnego, jeśli w jego gospodarstwie rolnym powstały szkody spowodowane suszą.

Dotacje dla poszkodowanych rolników

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udziela dotacji dla producentów rolnych, jeśli w ich gospodarstwach rolnych szkody w uprawach spowodowane wystąpieniem suszy objęły co najmniej 30 % danej uprawy. Stawka pomocy na 1 ha zostanie ogłoszona przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na dwa tygodnie przed terminem naboru wniosków o dotację.

Dotacje dla podatników podatku rolnego hodujących ryby

Dotacje zostały przeznaczone również dla podatników podatku rolnego, którzy w 2018 r. prowadzili chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych położonych na obszarze gmin, gdzie wystąpiła susza lub powódź. Wysokość dotacji to 300 zł/ha.

Spłata oprocentowania

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może dokonać spłaty na rzecz banków pełnego oprocentowania kredytów rolnika przez okres nie dłuższy niż 2 lata, w przypadku zawieszenia przez banki spłaty kapitału tych kredytów w takim samym okresie.

Udzielanie ulg w podatku rolnym

Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast udzielają ulg w podatku rolnym na indywidualny wniosek producenta rolnego.

Wszyscy rolnicy, którzy ponieśli straty na skutek długotrwałego braku opadów, będą mogli liczyć na pomoc państwa. Ze względu na skalę tegorocznej suszy poszkodowanym zostaną przyznane potrzebne środki. Mają szansę także na wsparcie w spłacie zobowiązań. Warunkiem koniecznym do uzyskania pomocy będzie oszacowanie strat

 

Kredyt hipoteczny dla rolników – co musisz wiedzieć przed podjęciem decyzji

Kredyt hipoteczny dla rolników jest wieloletnim zobowiązaniem, dlatego warto ustalić, z czym wiąże się jego zaciągnięcie. Jakie warunki powinna spełnić...

Ubezpieczenie OC rolników jest obowiązkowe

Każda osoba posiadająca gospodarstwo rolne ma obowiązek wykupienia ubezpieczenia OC dla siebie i swoich budynków rolnych. Dlatego warto przyjrzeć się kilku tego typu...

Rolniku, ubezpiecz swoja rodzinę – pakiety ubezpieczeń na życie dla rolników i ich rodzin

Każda osoba posiadająca formalny status rolnika jest prawnie zobowiązana wykupić ubezpieczenie OC oraz na budynki i uprawy rolne. Oprócz pakietu...

Z inwestycją w nowe technologie rolnicze nie ma co zwlekać

Chociaż wielu osobom rolnictwo kojarzy się tylko z pługiem czy pastwiskami, to jednak w mało której branży nowe technologie rozwijają się tak...

Targi ogrodnicze Gardenia coraz bliżej

Kilkuset wystawców zapowiedziało swój udział w tegorocznych Międzynarodowych Targach Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Gardenia, które w dniach 22-24...

Unijne dotacje na rozwój małych gospodarstw

Unijne dotacje stały się jednym z podstawowych źródeł finansowania dla wszystkich rolników, którzy chcieliby rozwijać swoje gospodarstwa. Oferta ta nie dotyczy jedynie...