Do 20 marca trwa nabór wniosków o przyznanie pomocy na „Modernizację gospodarstw rolnych”. O pomoc mogą ubiegać się rolnicy posiadający gospodarstwa, których wielkość ekonomiczna mieści się w przedziale od 10 tys. euro do 200 tys. euro.

Zainteresowanie jest spore

Tym razem Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski związane m.in. z budową, przebudową, remontem, modernizacją budynków wykorzystywanych do produkcji rolnej oraz do przechowywania, magazynowania, przygotowywania do sprzedaży, wyposażenie pastwisk lub wybiegów dla zwierząt. Również  zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz zakup i instalację urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej.

Warto podkreślić, że środki pozwalają m.in. na sfinansowanie zakupu maszyn i urządzeń rolniczych.    

Poprzedni nabór w tym programie odbył się w 2016 r. i wówczas rolnicy złożyli blisko 30 tys. wniosków. Tym razem zainteresowanie także jest spore. Do 6 marca do Agencji wpłynęło ponad 1,5 tys. wniosków, w których rolnicy ubiegają się o przyznanie pomocy w wysokości 273,43 mln zł.

Kto może złożyć wniosek?

Zgodnie z obowiązującymi zasadami o pomoc mogą ubiegać się rolnicy posiadający gospodarstwa, których wielkość ekonomiczna mieści się w przedziale od 10 tys. euro do 200 tys. euro.

Istnieje jednak wyjątek od tej reguły i stanowią go rolnicy, którzy będą wspólnie składać wniosek o przyznanie dofinansowania na inwestycje w tym typie operacji.

Wówczas łączna wielkość ekonomiczna należących do nich gospodarstw musi wynieść co najmniej 15 tys. euro. A w roku, w którym zostanie złożony przez nich wniosek o wypłatę płatności ostatecznej, gospodarstwo każdego z nich osiągnie wielkość ekonomiczną przynajmniej 10 tys. euro.

Jak jest wysokość wsparcia?

Maksymalna kwota wsparcia w tym programie nie może przekroczyć 500 tys. zł. Przy czym w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem, budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których jest prowadzona produkcja zwierzęca, w tym ich wyposażaniem – maksymalna wysokość pomocy wynosi 200 tys. zł.

Wsparcie przyznawane jest w postaci dofinansowania poniesionych kosztów na realizację danej inwestycji.

Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Może on być wyższy i wynieść 60%, ale tylko w przypadku, gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek o wsparcie składa wspólnie kilku rolników.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski przyjmują oddziały regionalne Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa. Można je także złożyć za pośrednictwem biura powiatowego agencji.