Oprócz ubezpieczenia gospodarstwa rolnicy muszą także pamiętać o obowiązkowym ubezpieczeniu OC pojazdów. Za brak ważnej polisy grożą wysokie kary zależne od okresu pozostawania bez ubezpieczenia.

Jakie pojazdy podlegają ubezpieczeniu?

Rolnicy mają obowiązek ubezpieczyć wszystkie pojazdy mechaniczne zarejestrowane na terytorium RP: pojazdy samochodowe, ciągniki rolnicze, motorowery, przyczepy i naczepy, a także pojazdy mechaniczne wolnobieżne, pojazdy historyczne, pojazdy mechaniczne przed zarejestrowaniem na terenie RP.

Jaki jest zakres ubezpieczenia?

Ubezpieczeniem OC objęta jest odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczeniowej, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu.

Odszkodowanie za wyrządzoną szkodę przysługuje, jeśli jej następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia oraz za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu mechanicznego w tym – przy wsiadaniu do pojazdu mechanicznego i wysiadaniu z niego, bezpośrednio przy załadowaniu i rozładowaniu pojazdu mechanicznego, podczas zatrzymania, postoju lub garażowania.

Wysokość kary za brak ważnego ubezpieczenia zależy od okresu pozostawania bez ochrony w danym roku kalendarzowym:

  • do 3 dni – 20% pełnej opłaty karnej;
  • 4 do 14 dni – 50% pełnej opłaty karnej;
  • powyżej 14 dni – 100% opłaty karnej.