Wraz z rozpoczęciem nowego roku rolnicy muszą pamiętać o zawarciu nowych umów ubezpieczeniowych. Niektóre z nich są obowiązkowe, a za brak ważnych ubezpieczeń grożą surowe kary. Zgodnie z obowiązującymi przepisami rolnicy obowiązkowo muszą m.in. posiadać ubezpieczenie gospodarstwa rolnego i ubezpieczenia OC rolnika oraz ubezpieczenie przynajmniej 50% upraw polowych i zwierząt gospodarskich.

Kto ma obowiązek posiadać ubezpieczenie?

Obowiązkowi ubezpieczenia podlega każda osoba fizyczna zajmująca się działalnością rolniczą, posiadająca areał użytków rolnych przekraczający łącznie 1 ha i opłacająca w części lub całości podatek rolny. Osoby takie mają obowiązek zawarcia ubezpieczeń obowiązkowych OC rolnika i budynków rolniczych.

Jeśli chodzi o budynki, to ubezpieczyć należy budynki w gospodarstwie rolnym od dnia pokrycia dachem oraz wszystkie, których powierzchnia przekracza 20 m kw. Obiekty takie należy ubezpieczyć od szkód powstałych w wyniku zdarzenia losowego m.in. ognia, huraganu, powodzi, podtopienia, deszczu nawalnego, gradu, opadów śniegu, uderzenia pioruna, eksplozji, osunięcia się ziemi, tąpnięcia czy lawiny.

Z kolei ubezpieczenie OC rolnika obejmuje rolnika oraz każdą osobę, która pracując w gospodarstwie rolnym w okresie ubezpieczenia, wyrządziła szkodę osobie spoza gospodarstwa, tak zwanej osobie trzeciej, która w następstwie nieszczęśliwego wypadku zmarła, została inwalidą lub chorowała oraz jeśli nastąpiła utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

Jaki jest zakres ubezpieczenia?

Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody wyrządzone osobom trzecim związane ze wszystkimi pracami w gospodarstwie, obsługą zwierząt, pracami polowymi, szkody na drodze publicznej związane z ruchem pojazdów wolnobieżnych, będących w posiadaniu rolnika i użytkowanych w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego, szkody wyrządzone umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa rolnika lub osób, za które ponosi odpowiedzialność.

Ubezpieczenie można wykupić w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym. Za brak ubezpieczenia OC rolnika może zostać nałożona kara w wysokości 200 zł, a za brak ubezpieczenia gospodarstwa kara w wysokości 500 zł.