Handel, naprawa maszyn, agroturystyka, a może profesjonalna opieka nad dziećmi – pomysłów na ciekawe biznesy na wsi jest mnóstwo. Na rozpoczęcie takiej działalności rolnicy mogą otrzymać specjalną dotację w wysokości 100 tys. zł.Dofinansowanie przyznawane jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Rolnictwa wnioski od rolników decydujących się na założenie firmy mają być przyjmowane od czerwca 2018 r. (nabór ten jest przewidziany dla gospodarstwa poza ASF).

Kto może się starać o dotację?

O premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej mogą się ubiegać nie tylko rolnicy, lecz także domownicy i małżonkowie rolnika, którzy m.in. podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy. Zgodnie z zapowiedziami resortu granty te mają być dostępne dla osób ubezpieczonych w KRUS na wniosek, a okres ubezpieczenia skrócony ma być z 24 do 2 miesięcy.

Przed przyznaniem dofinansowania każdy wniosek zostanie odpowiednio oceniony. Na podstawie liczby przyznanych punktów ustalona zostanie kolejność przyznawania pomocy w poszczególnych województwach. Punkty można otrzymać m.in., gdy wnioskodawca będzie miał w dniu złożenia wniosku nie więcej niż 40 lat, będzie beneficjentem poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”. Pod uwagę brana będzie także skala bezrobocia w powiecie, w którym realizowane będzie przedsięwzięcie, stopień innowacyjności pomysłu, a także ile nowych miejsc pracy zostanie utworzonych.

Jaką firmę można założyć?

Firma, która powstanie dzięki przyznanemu wsparciu, może zajmować się m.in.  przetwórstwem i sprzedażą produktów nierolniczych, rzemiosłem, rękodzielnictwem, turystyką wiejską, usługami opieki nad dziećmi, osobami starszymi, niepełnosprawnymi, a także działalnością informatyczną, architektoniczną i inżynierską, usługami rachunkowości, księgowymi, audytorskimi, technicznymi czy działalnością weterynaryjną.

Dotacja w wysokości 100 tys. złotych będzie wypłacana w dwóch ratach. Najpierw w wysokości 80%, a po spełnieniu określonych wymagań pozostałe 20%.