Każda osoba posiadająca gospodarstwo rolne ma obowiązek wykupienia ubezpieczenia OC dla siebie i swoich budynków rolnych. Dlatego warto przyjrzeć się kilku tego typu ofertom, które znajdziemy w największych towarzystwach ubezpieczeniowych.

Czym jest gospodarstwo rolne?

Skąd możemy wiedzieć, czy posiadany przez nas teren klasyfikowany jest jako gospodarstwo rolne? Zgodnie z przyjęta definicją jest to obszar użytków rolnych, gruntów pod stawami oraz sklasyfikowanych jako użytki rolne gruntów pod zabudowaniami, przekraczający łącznie powierzchnię 1,0 ha, jeżeli podlega on w całości lub części opodatkowaniu podatkiem rolnym, a także obszar takich użytków i gruntów, niezależnie od jego powierzchni, jeżeli jest prowadzona na nim produkcja rolna, stanowiąca dział specjalny w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeśli spełniamy te kryteria, musimy wykupić ubezpieczenie.

Co daje posiadanie ubezpieczenia?

A dlaczego w ogóle musimy mieć takie ubezpieczenie? Dla własnego bezpieczeństwa i wygody, bowiem może ono ochronić rolnika przed roszczeniami odszkodowawczymi w przypadku wyrządzenia szkody na osobie, np. śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub w mieniu, np. utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

Z ubezpieczenia OC rolnika można również  dochodzić m.in.

  • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, które jest świadczeniem jednorazowym, pieniężnym i mającym stanowić sposób kompensaty cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego;
  • zwrotu kosztów poszkodowanego związanych z wypadkiem, tj. kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją oraz lepszym odżywianiem poszkodowanego, opieką nad poszkodowanym, transportu poszkodowanego i jego bliskich, adaptacji mieszkania stosownie do uzasadnionych potrzeb poszkodowanego;
  • renty, jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość.

Allianz i PZU

W swojej ofercie ubezpieczenie OC dla rolników ma m.in. Allianz. Oferuje ono następujące sumy gwarancyjne:

  • 5 mln euro limit odpowiedzialności za szkody na osobie,
  • 1 mln euro limit odpowiedzialności za szkody na mieniu.

Dodatkowo firma oferuje także ubezpieczenie budynków w gospodarstwie, które pozwala zniwelować straty finansowe powstałe na skutek uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

Z kolei PZU oferuje ochronę ubezpieczeniową nie tylko w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego i obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, lecz także ubezpieczenie mienia ruchomego przed takimi zdarzeniami jak ogień, powódź, huragan czy kradzież oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Kary za brak ubezpieczenia

Za brak ważnego ubezpieczenia OC grożą wysokie kary. Organami kontrolującymi w tym zakresie są wójt, burmistrz, prezydent miasta lub starosta właściwy ze względu na położenie gospodarstwa lub miejsce zamieszkania rolnika. Do przeprowadzenia takiej kontroli uprawniony jest również Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Wysokość opłaty z tytułu niespełnienia obowiązku ubezpieczenia wynosiła w 2017 r.:

  • dla ubezpieczenia OC rolników – równowartość jednej dziesiątej minimalnego wynagrodzenia za pracę (200 zł);
  • ubezpieczenia budynków rolniczych – równowartość jednej czwartej minimalnego wynagrodzenia za pracę (500 zł).