Obrót nieruchomościami rolnymi między podmiotami na rynku prywatnym w naszym kraju regulują odpowiednie przepisy, między innymi Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1405 j.t.). Obecnie trwają prace nad projektem nowych postulatów, mających na celu zwiększenie swobody sprzedaży gruntów. Poznaj aktualnie obowiązujące zasady dotyczące obrotu ziemią rolną i sprawdź, które z nich mogą w przyszłości ulec zmianie.Nieruchomości rolne wyłączone z Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

Zgodnie ze wspomnianą wyżej ustawą nieruchomościami rolnymi (gruntami rolnymi) są nieruchomości niewykorzystywane lub które nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając z tego produkcji rybnej, sadowniczej i ogrodniczej.

Przepisów ww. ustawy nie stosuje się wobec:

 • nieruchomości rolnych będących drogami wewnętrznymi;
 • nieruchomości rolnych o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha;
 • nieruchomości rolnych wchodzących w skład Zasobu Własności Skarbu Państwa, których dotyczy Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa;
 • gruntów rolnych zabudowanych o powierzchni nieprzekraczającej 0,5 ha, które w dniu 30 kwietnia 2016 r. pozostawały zajęte o pod budynki mieszkalne i budynki, budowle oraz urządzenia niewykorzystywane do produkcji rolniczej, wraz z gruntami do nich przyległymi umożliwiającymi ich właściwe wykorzystanie, a także zajętymi na urządzenie ogródka przydomowego, o ile grunty te tworzą zorganizowaną całość gospodarczą i nie zostały wyłączone z produkcji rolnej w rozumieniu Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o  ochronie gruntów rolnych i leśnych;
 • nieruchomości rolnych, które w dniu 30 kwietnia 2016 r., w ostatecznych decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przeznaczone są w całości na cele inne niż rolne.

Kiedy zasady uregulowane przez Ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego znajdują zastosowanie?

Przepisy Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, dotyczące nabycia nieruchomości rolnej, stosuje się do nabycia:

 • gospodarstwa rolnego;
 • udziału albo części udziału we współwłasności nieruchomości rolnej;
 • użytkowania wieczystego nieruchomości rolnej bądź udziału lub części udziału w użytkowaniu wieczystym nieruchomości rolnej.

Warto również wiedzieć, że podstawami prawnymi obrotu ziemią rolniczą w Polsce są:

 • Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1405);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 109);
 • Ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 585 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 j.t.);
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.).Kto może być nabywcą ziemi rolniczej?

Zgodnie z Ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego nabywcą nieruchomości rolnej ma prawo zostać wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Rolnikiem indywidualnym jest osoba pozostająca właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem bądź dzierżawcą nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni użytków rolnych nieprzekraczającej 300 ha. Rolnik indywidualny to także osoba posiadająca kwalifikacje rolnicze oraz przynajmniej od przynajmniej 5 lat zamieszkała w gminie, na której obszarze mieści się jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadząca przez ten okres osobiście rzeczone gospodarstwo.

Akceptowalne kwalifikacje rolnicze a obrót ziemią rolną

Według zapisów Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego uznaje się, że osoba fizyczna posiada kwalifikacje rolnicze, jeśli uzyskała:

 • zasadnicze zawodowe wykształcenie rolnicze, wykształcenie zasadnicze branżowe, wykształcenie średnie, średnie branżowe lub wyższe albo
 • tytuł kwalifikacyjny bądź tytuł zawodowy albo tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie lub
 • wykształcenie wyższe inne niż rolnicze, lecz posiada co najmniej 3-letni staż pracy w  rolnictwie albo wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem bądź wykształcenie średnie lub średnie branżowe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub
 • wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 5-letni staż pracy w rolnictwie.

Za staż pracy uznaje się okres, gdy osoba fizyczna podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników lub prowadziła działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o obszarze nie mniejszym niż 1 ha stanowiącym jej własność, przedmiot użytkowania wieczystego, przedmiot samoistnego posiadania bądź dzierżawy. Do stażu pracy w rolnictwie wlicza się również okres, gdy dana osoba była zatrudniona w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę i wykonywała obowiązki związane z prowadzeniem działalności rolniczej albo okres kiedy wykonywała pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej w charakterze członka spółdzielni produkcji rolnej lub odbyła staż obejmujący wykonywanie zadań związanych z  prowadzeniem działalności rolniczej.

Kto jeszcze może nabyć ziemię rolniczą w Polsce?

Warto pamiętać, że nabycie nieruchomości rolnych przez osoby niespełniające wymogów rolnika indywidualnego albo przez podmioty niewymienione w Ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego (m.in. przez małżonka, dzieci i innych członków rodziny zbywcy) wymaga uzyskania zgody Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, wyrażonej w  drodze decyzji administracyjnej. Postępowanie administracyjne mające na celu  uzyskanie zgody na nabycie nieruchomości rolnej toczy się na wniosek zbywcy nieruchomości (jej właściciela) lub na wniosek nabywcy – osoby fizycznej posiadającej kwalifikacje rolnicze i zamierzającej utworzyć gospodarstwo rodzinne.

Co ciekawe, trwają prace nad projektem ustawy, który zmieni obowiązujące przepisy o kształtowaniu ustroju rolnego. Izba rolnicza zgłosiła już postulat wyłączenia spod ograniczeń obrotu nieruchomościami rolnymi siedlisk do 2 ha, a także słabych gleb o takiej samej powierzchni. Planowane zmiany mają na celu zwiększenie swobody sprzedaży ziemi.

Na czym polega zabieg T2 w zbożach?

Wykonanie zabiegu T2 to działanie kluczowe dla prawidłowego rozwoju roślin i obfitych zbiorów. Dowiedz się, na czym polega i kiedy należy go wykonać. Na czym polega...

Środki pieniężne z PROW – jakie wydatki można sfinansować?

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 został opracowany w wyniku rozporządzeń Parlamentu i Rady UE i wynika bezpośrednio z prawa UE. Jest to...

Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa – wrześniowy nabór

Ministerstwo rolnictwa przedstawiło harmonogram dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w 2018 roku. Rolnicy, którzy zdecydują się na trwałe...

Zmiany w świadczeniach emerytalno-rentowych ogłoszone przez KRUS

Jak co roku, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłosiła waloryzację, czyli podwyżkę świadczeń rent i emerytur przyznawanych wraz z początkiem marca....

Czym jest rolnicza choroba zawodowa?

Każdego roku choroby zawodowe dotykają bardzo wielu pracowników. Zagrożeni są nimi także rolnicy. Rocznie KRUS wypłaca prawie 200 jednorazowych odszkodowań z tytułu...

Czy warto inwestować w nowy sprzęt rolniczy?

Każdy przedsiębiorca stara się ograniczać koszty, bo przecież wiadomo – mniejsze koszty przy takich samych przychodach oznaczają większe zyski. Zasada ta dotyczy także...